Objavljen zbornik radova “Četvrti lateranski koncil: događaj koji je preobrazio Europu”

The Fourth Lateran Council: An Event that Transformed Europe, Ivan Majnarić, Daniel Patafta Marko Jerković (ed.), Catholic University of Croatia, University of Zagreb Faculty of Theology, Croatian Franciscan Province of Saints Cyril and Methodius, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2019., 396 str.

Naslovnica zbornika radova

     Zbornik radova pod naslovom The Fourth Lateran Council: An Event that Transformed Europe/Četvrti lateranski koncil: događaj koji je preobrazio Europu uredili su izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić s Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doc. dr. sc. Daniel Patafta s Katedre crkvene povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Marko Jerković, predstojnik Odsjeka za hrvatski latinitet Hrvatskih studija. Zbornik je izašao na engleskom jeziku u listopadu ove godine, a u njemu su sabrani radovi sa istoimenog simpozija koji se održao u Zagrebu 20. studenog 2015. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.  Kao izdavači navedeni su Hrvatsko katoličko sveučilište, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda te Kršćanska sadašnjost. Predgovor zbornika donosi tvrdnju da Četvrti lateranski koncil stoji kao jedan od temeljnih događaja i socijalnih procesa koji su definirali europsko srednjovjekovlje, a zaključci koncila imali su ključni utjecaj na papinstvo, teološku misao, organizaciju Crkve, duhovnost svakodnevnog života i oblikovanje novih političkih trendova. Radovi koji su prikazani u Zborniku tu tvrdnju potkrepljuju dajući jedan sveobuhvatan prikaz razvoja koncilske misli i njezine primjene u pojedinim slučajevima europskog i hrvatskog srednjovjekovlja s naglaskom na oblikovanje novih usmjerenja unutar različitih teoloških područja.

Članci su podijeljeni u četiri odsjeka koji su redom posvećeni: pravu, postkoncilskim reformama, konfesionalnoj praksi i teološkim eksplikacijama. Tri članka (Ratko Radišić, Tomislav Popić, Ivan Majnarić) razrađuju pravnu perspektivu kroz opći prikaz razvitka Kanonskog prava nakon koncila, sudske prakse 13. stoljeća na istočnom Jadranu te papinskih stavova vezanih uz piratstvo na Jadranu koje autor povezuje uz problem bosanskih krstjana. Drugi dio (Slavko Kovačić, Marko Jerković, Tomislav Galović, Igor Razum) koji se bavi konkretnim koncilskim reformama istražuje najprije odluke Koncila vezane uz izbor novih biskupa te ih primjenjuje na izbor splitskih nadbiskupa kroz 13. stoljeće. Taj odsjek donosi još i prikaz suodnosa kraljevskih i crkvenih reformi u postkoncilskom vremenu u Ugarskoj i Slavoniji te se, uz analizu uloge Koncila na pastoralnu reformu u 13. stoljeću, prikazuju i konkretni primjeri razvitka jedne benediktinske opatije. Posljednja dva odsjeka posvećena vjerskoj praksi (Daniel Patafta, Mislav Kovačić, Pavao Knezović) i teološkim odjecima (Željko Tanjić-Zoran Turza, Ivica Raguž, Nedjeljka s. Valerija Kovač, Stjepan Kušar), prikazuju s jedne strane, teološku analizu pojedinih kanona i njihovu primjenu u vjerskoj praksi, kao npr. utjecaj koncila na moralnu teologiju i na spise sv. Franje Asiškog, a s druge strane, obrađuju se specifične teološke teme poput sakramenta ispovjedi, stvaranja, soteriologije i puta spoznaje Božjeg otajstva. Ovi članci donose prikaz i analizu utjecaja koncilskih odluka na kršćansku svakodnevicu i teološko promišljanje.

Čitatelj ovog zbornika susret će se s radovima poznatih stručnjaka s područja crkvenog prava, svjetske i crkvene povijesti te teologije: dr. sc. Ratko Radišić (Zagreb), doc. dr. sc. Tomislav Popić (Zagreb), izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić (Zagreb), prof. dr. sc. Slavko Kovačić (Split), doc. dr. sc. Marko Jerković (Zagreb), doc. dr. sc. Tomislav Galović (Zagreb), dr. sc.  Igor Razum (Zagreb), doc. dr. sc. Daniel Patafta (Zagreb), dr. sc. Mislav Kovačić (Zagreb), prof. dr. sc. Pavao Knezović (Zagreb), prof. dr. sc. Željko Tanjić (Zagreb), dr. sc. Zoran Turza (Zagreb), prof. dr. sc. Ivica Raguž (Đakovo), doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač (Zagreb) i prof. dr. sc. Stjepan Kušar (Zagreb). Zaključno, ovaj je Zbornik važan za znanost iz više razloga. Ponajprije zbog izbora teme čije je razumijevanje ključno u proučavanju vremena razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, a također i zbog kvalitetnih radova koji jasno i stručno obrađuju teme analizirajući izvore i primjenjujući ih na pojedinačne procese koji su se odvijali na europskom tlu i hrvatskim prostorima u 13. i 14. stoljeću Stoga je bila dobra odluka izdati Zbornik na engleskom jeziku kako bi se i široj svjetskoj znanstvenoj javnosti pružio pristup radovima koje on sadrži.

Fra Vjeran Lazić

 


Donosimo neke fotografije sa istoimenoga simpozija koji se održao 20. listopada 2015.