Obrana doktorske disertacije “Idi za mnom: ključ za ponovno čitanje Dekaloga. Interpretativni prijedlog perikope o bogatom mladiću (Mt 19,16-22)”

27. lipnja 2023. na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta sv. Tome Akvinskog u Rimu obranio je doktorsku disertaciju Marko Gulin, OFM, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu. Disertacija “Aκολοyθει μοι: una chiave per la rilettura del Decalogo. Una proposta interpretativa della pericope del giovane ricco (Mt 19,16-22)”, tj. “Idi za mnom: ključ za ponovno čitanje Dekaloga. Interpretativni prijedlog perikope o bogatom mladiću (Mt 19,16-22)” je rađena pod vodstvom mentora prof. Justina Schembri, OP. On je bio i član povjerenstva obrane kojemu je predsjedao dekan Fakulteta prof. Dominik Jurczak, OP. Član cenzor je bio prof. Massimo De Santis. Disertacija ima šest poglavlja. U prvom se govori o razvoju Dekaloga, Dekalog kao open source od Izl 20 do Mt 19. Drugo poglavlje obrađuje Dekalog u vrijeme autora Matejeva evanđelja. Slijedi egzegetsko čitanje Mt 19,16-22 s preliminarnim analizama (kritika teksta, struktura, literarna forma, Sitz im Leben). U četvrtom poglavlju autor egzegetski tumači dva uvjeta, “ako želiš” ući u život vječni i biti savršen, te ključne termine nasljedovanja i savršenosti u Matejevu evanđelju. Peto poglavlje je teološko-sistematsko čitanje perikope in examine (Deset zapovijedi u Matejevu evanđelju, kristologija Mt 19,21, povijest interpretiranja). Sistematski prijedlog i primjena zatvaraju u šestom poglavlju hermeneutski luk.

Akademskom činu su nazočili provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Milan Krišto i braća iz Hrvatske osobito naši studenti na poslijediplomskom studiju predvođeni gvardijanom Međunarodnog kolegija Antonianum dr. fra Miljenkom Štekom, kolege sa sveučilišta Angelicum. Iz generalne kurije Reda je bio fra Darko Tepert, generalni tajnik za formaciju i studij i fra Vjekoslav Miličević, osobni tajnik generala Reda. Fra Witold Salomon je došao u ime Skotističke komisije u kojoj radi i fra Marko.