Pismo čitavom redu

U ime višnjega Trojstva i svetoga Jedinstva Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Svoj poštovanoj i mnogo ljubljenoj braći, bratu N generalnom ministru Reda Manje braće, svome gospodaru, i ostalim generalnim ministrima koji će doći poslije njega, i svim ministrima i kustodima i svećenicima istoga Reda, poniznima u Kristu, i svoj jednostavnoj i poslušnoj braći, prvima i posljednjima, BRAT FRANJO, čovjek priprost i neznatan, vaš maleni sluga, POZDRAV u onome koji nas predragocjenom krvlju svojom otkupi (Otk 1, 5). Kad njegovo ime čujete, poklonite mu se sa strahom i poštovanjem licem do zemlje (Neh 8, 6). Ime mu je Gospodin Isus Krist, Sin Svevišnjega (Lk 1, 32), koji je blagoslovljen u vjekove (Rim 1, 25).

Čujte, moji gospodari, sinovi i braćo moja, i riječi mi poslušajte (Dj 2, 14). Priklonite uho (Iz 55, 3) svojega srca i pokorite se glasu Sina Božjega. Čuvajte svim srcem svojim zapovijedi njegove i izvršujte njegove savjete svom svojom dušom. Hvalite Gospodina jer je dobar (Ps 135, 1), uzvisujte ga u djelima svojim, jer vas je rasuo (Tob 13, 3) po cijelome svijetu da riječju i djelom svjedočite za njegov glas i svima dadete do znanja da nema drugoga svemogućega osim njega (Tob 13, 4 Vulg.). Ustrajte pod stegom i svetim posluhom i izvršujte što ste dragovoljno i čvrstom odlukom obećali. Gospodin Bog postupa s nama kao sa sinovima (Heb 12, 7).

Molim vas, dakle, svekolika braćo, ljubeći vam noge koliko god mogu većom ljubavlju, da iskazujete svako poštovanje i svaku čast, koliko vam je god moguće, presvetom tijelu i krvi Gospodina našega Isusa Krista, u kojoj je izmireno i privedeno svemogućem Bogu sve, bilo ne zemlji bilo na nebesima (Kol 1, 20).

Još molim u Gospodinu svu svoju braću svećenike, koji jesu i koji će biti i koji žele biti svećenici Svevišnjega da, kad god budu htjeli slaviti misu, obave čisti i na čist način s poštovanjem pravu žrtvu presvetoga tijela i krvi Gospodina našega Isusa Krista svetom i čistom nakanom, ni za kakvu zemaljsku stvar niti iz straha ili ljubavi prema kojem čovjeku, kao oni koji se ulaguju ljudima (Ef 6, 6; Kol 3, 22); nego neka svu volju, koliko pomogne milost, uprave k Bogu želeći se svidjeti samo njemu, vrhovnomu Gospodaru, jer tu on sam djeluje kako je njemu po volji, jer je sam rekao: Ovo činite meni na spomen (Lk 22, 19; 1Kor 11, 24); kad bi netko drukčije činio, postao bi Juda izdajnik i bio bi krivac tijela i krvi Gospodnje (1Kor 11, 27).

Sjetite se, braćo moja svećenici, kako je napisano o Mojsijevu zakonu: Je li ga tko prekršio u tjelesnim stvarima, bivao je po odluci Gospodnjoj pogubljen bez milosrđa (Heb 10, 28). Koliko li goru kaznu zavređuje koji Sina Božjega pogazi i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen i Duha milosti pogrdi (Heb 10, 19)? Čovjek, naime, prezire, kalja i gazi Jaganjca Božjeg, kada, kako veli apostol, ne razlikuje (1Kor 11, 29) i ne razlučuje sveti kruh Kristov od drugih jela i čina, ili ga nedostojan blaguje, ili ga, ako bi i bio dostojan, blaguje isprazno i nedostojno, jer Gospodin po proroku veli: Proklet bio tko nemarno obavlja poslove Gospodnje (Jer 48, 10). A svećenike koji neće da to uzmu k srcu zaista osuđuje: Proklet ću vaš blagoslov (Mal 2, 2).

Čujte, braćo moja: Ako se blažena Djevica časti, kako se i dostoji, jer Ga je nosila u svojoj prečistoj utrobi; ako je blaženi Krstitelj uzdrhtao i nije se usudio dotaknuti sveto tjeme Gospodinovo; ako se časti grob u kojemu je neko vrijeme ležao, koliko mora biti svet, pravedan i dostojan onaj što onoga koji više neće umrijeti nego će vječno živjeti i biti proslavljen i nad kojega se i anđeli žude nadviti (1Pt 1, 12) dotiče svojim rukama, srcem i ustima blaguje i drugima pruža da ga blaguju!

Ta gledajte, braćo svećenici, svoje dostojanstvo (usp. 1Kor 1, 26) i budite sveti jer je on svet (usp. Lev 19, 2). I kao što je Gospodin Bog vas počastio iznad sviju poradi ovoga otajstva, tako i vi njega ljubite, poštujte i častite više nego svi drugi. Velika je bijeda i sažaljenja vrijedna slabost imati njega tako nazočna i brinuti se za bilo što drugo na svijetu. Neka čovjeka prođu trnci, nek se potrese cijeli svijet i neka nebo klikće kad je na oltaru u svećenikovim rukama Krist, Sin Boga živoga (Iv 11, 27)! O divne li veličine i zadivljujućeg udostojanja! O uzvišene li poniznosti! O ponizne li uzvišenosti, gdje se Gospodar svega, Bog i Sin Božji tako snizuje da se za naše spasenje sakriva pod neznatno obličje kruha! Pogledajte, braćo, Božju poniznost i pred njim srca izlijevajte (Ps 61, 9). Ponizite se i vi, da vas on uzvisi (1Pt 5, 6; Jak 5, 10). Ništa, dakle, svoga ne pridržite za sebe, da vas primi cijele onaj koji se vama cio predaje.

Zato upozoravam i potičem u Gospodinu da se u mjestima gdje braća borave dnevno slavi samo jedna misa po obredu svete Crkve. Ako u mjestu bude više svećenika, neka se jedan iz ljubavi zadovolji slušanjem slavlja drugoga svećenika; jer Gospodin Isus Krist ispunja i prisutne i odsutne koji su ga dostojni. On, premda se čini da je na mnogo mjesta, ipak ostaje nerazdijeljen i ne pozna štete (prekonij Uskrsnog bdjenja), nego kao jedan djeluje svagdje kako mu se svidi s Bogom Ocem i Duhom Svetim Tješiteljem u vijeke vjekova. Amen.

A budući da tko je od Boga Božje riječi sluša (Iv 8, 44), moramo mi, koji smo određeni posebnije za božansku službu, ne samo poslušati i izvršiti što Gospodin govori, nego također, zato da u sebi naslutimo uzvišenost našeg Stvoritelja i da mu se pokoravamo, čuvati posuđe i ostale predmete za božansku službu što u sebi sadrže njegove svete riječi. Stoga opominjem svu svoju braću i potičem u Kristu da napisane božanske riječi, gdje god ih nađu, poštuju koliko mogu i, koliko je do njih, ako nisu dobro smještene ili nedolično leže razbacane na kakvom mjestu, neka ih pokupe i spreme, poštujući Gospodina u njegovim riječima koje je govorio (1Kr 2, 4). Mnogo se toga posvećuje riječju Božjom (1Tim 4, 5) i snagom se Kristovih riječi tvori oltarski sakramenat.

K tomu ispovijedam sve svoje grijehe Gospodinu Bogu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, blaženoj Mariji vazda Djevici i svim svetima na nebu i na zemlji, bratu N ministru našega Reda kao časnom svome gospodaru, i svećenicima našega Reda i svoj drugoj braći svojoj blagoslovljenoj. Mnogo sam sagriješio po svojoj teškoj krivnji, posebno što nisam obdržavao Pravilo koje sam Gospodinu obećao; što nisam molio časoslova kako propisuje Pravilo, bilo iz nemara ili u slučaju moje bolesti ili što sam neznalica i nedoučen. Radi svega toga molim, koliko god mogu, brata N, mojega gospodara. generalnog ministra, neka učini kako bi svi besprijekorno opsluživali Pravilo; i da klerici pobožno pred Bogom mole časoslov, ne pazeći toliko na napjev glasa koliko na sklad duha, da bi se glas slagao s duhom, a duh s Bogom, i da bi čistoćom srca mogli ublažiti Boga, a ne da raspuštenim glasom draškaju uši narodu. Ja obećajem da ću se toga čvrsto držati, koliko mi Bog dade milost, i braći koja su sa mnom predat ću da to opslužuju u časoslovu i u ostalim redovničkim uredbama.

A bilo koju braću koja to ne bi htjela obdržavati ne smatram katolicima ni svojom braćom; neću ni da ih vidim ni da govorim s njima dok se ne obrate. A ovo kažem i za druge, koji se skitaju ne mareći za stegu Pravila; jer je Gospodin naš Isus Krist dao svoj život da ne povrijedi posluha prema presvetom Ocu (usp. Fil 2, 8).

Ja BRAT FRANJO, čovjek beskoristan i nedostojan stvor Gospodina Boga, naređujem po Gospodinu Isusu Kristu bratu N, ministru svega našega Reda i svim generalnim ministrima koji će ga naslijediti, i ostalim kustodima i gvardijanima braće, sadašnjima i budućima, da ovaj spis drže kod sebe, da ga stave u djelo i pomnjivo čuvaju. I zaklinjem ih da marno vrše što je u njem napisano i da čine još marnije opsluživati kako se svidi svemogućem Bogu, sada i vazda dok je svijeta.

Blagoslovio Gospodin vas (Ps 115, 15) koji budete ovo vršili i neka Gospodin uvijek bude s vama. Amen.

Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, podaj da mi slabi radi tebe vršimo ono što znamo da ti hoćeš, i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa, da, iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i raspaljeni ognjem Duha Svetoga, uzmognemo slijediti stope tvoga Sina (usp. 1Pt 2, 21), Gospodina našega Isusa Krista i da samo po tvojoj milosti dođemo k tebi, Svevišnji, koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom Jedinstvu živiš i kraljuješ i slavno vladaš, svemogući Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.